مدیر دبیرستان(رمضانعلی رمضانپور)

تعهد نامه ثبت نام دانش آموزان در دبيرستان

آموزش و پرورش شهرستان محمودآباد

دبيرستان  پسـرانه شاهــد
سال تحصيلي      89  - 1388

 


                         رياست محترم دبيرستان

              باتقديم مدارك لازم خواهشمند است دستور فرماييد نسبت به ثبت نام اينجانب  ................................. فرزند ........................متولدسال .......................... دركلاس.................. رشته...........................لازم را مبذول فرماييد ضمناً به عنوان يك دانش آموز متعهد به اجراي مقررات و موازين اسلامي تعهدمي نمايم نسبت به انجام موارد زير اقدام نمايم:

1-      به موقع در مدرسه حاضر شوم و تأخير نداشته باشم.

2-      در مراسم صبحگاهي حضور يافته و اجراي آن را محترم شمارم.

3-      بدون اطلاع و موافقت مسئولين مدرسه از واحد آموزشي خارج نشوم.

4-    از پوشيدن لباس هاي نامناسب و خلاف شئون دانش آموزي در داخل و خارج از مدرسه و معابر اجتناب نموده و در اين مورد تابع مقررات تربيتي و اخلاقي مدرسه باشم. ضمناً به اينجانب اطلاع داده شد كه وضعيت ظاهري من از نظر آرايش موي سر و همچنين رعايت سادگي در فرم و رنگ لباس مطابق ضوابط باشد.

5-      سادگي و نظافت را رعايت و از حمل و استفاده از اشياء زينتي در داخل مدرسه و معابر اكيداً خودداري نمايم .

6-      با ساير دانش آموزان با احترام و خلق و خوي اسلامي برخورد نمايم .

7-    رعايت احترام كامل را نسبت به اولياء ومعلمان نموده ودستوراتي راكه در زمينه هاي آموزشي،تربيتي و  پرورشي بر اساس آيين نامه هاي داخلي و يا بر اساس دستورالعمل هاي صادره از آموزش و پرورش مربوطه را اجرا نمايم .

8-    در حفظ ساختمان و تجهيزات مدرسه كوشا بوده و هر گونه زياني كه در  اين رابطه از سوي اينجانب متوجه واحد آموزشي شد بلافاصله جبران نمايم. ( تشخيص مقصر با مسئولين مدرسه است)

9-      به مسايل اخلاقي توجه داشته و به تذكرا ت مسئولين مدرسه توجه كامل بنمايم.

10-  در صورتي كه به دليل بيماري و يا هر دليل ديگر قادر به حضور در كلاس نباشم بلافاصله مسئولين مدرسه را آگاه ساخته و در اولين روز حضور ،گواهي مورد تاييد(علت غيبت) را ارائه نمايم.( طبق آيين نامه انضباطي مدارس تشخيص عذر موجه با رييس مدرسه است).

11-   غیبت بیش از سه جلسه در هر درس موجب حذف آن درس می گردد.

12-     برای خروج از مدرسه حتما با   مدیر و معاونین مدرسه( ولاغیر)هماهنگی نمایید.

13-   غير از مواردي كه در آيين نامه تعاون پيش بيني شده است هيچ گونه خريد و فروشي در مدرسه انجام ندهم.

14-  هر گاه وضعيت اخلاق و رفتار انضباط و پيشرفت درسي اينجانب با مقررات آموزشي و تربيتي منطبق نبوده (با تشخيص مسئول واحد آموزشي) به اولياء مدرسه اختيار مي دهم تا طبق آيين نامه انضباطي مدارس ، اقدامات زير به ترتيب اعمال شود:

الف- اخطار شفاهي و حضوري

ب- اخطار كتبي با درج در پرونده - تغيير كلاس

ج- معرفي به اداره محروميت از تحصيل در مدارس روزانه

 

 

من به عنوان يك دانش آموز آگاه كه در آينده اي نه چندان دور خدمتگزار جامعه اسلامي خواهم بود . متعهدانه سوگند ياد مي كنم به آن چه كه در تعهد نامه ثبت نام يادآوري شده اجراء نمايم .                                                                                        

                                                                                                                       امضاي دانش آموز

 

اينجانب                                        ولي / سرپرست  دانش آموز                                                  شاكر از ايزد منانم كه فرزندي پاك و سالم به من ارزاني داشت . و به شكرانة اين نعمت بزرگ ، تمام سعي و تلاش خود را در تربيت و تعليم صحيح فرزندم معطوف خواهم نمود و متعهد مي گردم در كلية امور آموزشي كمال همكاري را داشته باشم .  انشاء ا..

                                                                                                                              امضاي ولي  / سرپرست  دانش آموز
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و پنجم مرداد ۱۳۸۸ساعت 21:52  توسط معاونت: زمان اسدی  |